< >

Ses Bilgisi

 • Pazar, 24 Şub 2013
  00:06
  0

   


  SES BİLGİSİ

   

  ·        Ses bilgisi

  ·        Sesli harflerle ilgili kurallar

  1.      Büyük ünlü uyumu

  2.      Küçük ünlü uyumu

  ·        Ünlü daralması

  ·        Ünlü türemesi

  ·        Ünlü düşmesi

  ·        Ünlü aşınması

  ·        Sessiz harflerle ilgili kurallar

  1.      Ünsüz düşmesi

  2.      Ünsüz yumuşaması

  ·        Ünsüz düşmesi

  ·        Ünsüz türemesi

  ·        Ünsüz aktarması

  ·        Nb – mb çatışması ( değişmesi )

  ·        Kaynaştırma ünsüzleri

  ·        Ulama

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  SES BİLGİSİ

   

  Türkçe’deki 29 harf sesli ( ünlü ) ve sessiz ( ünsüz ) harfler olmak üzere iki gruba ayrılır. Bunlarda sekizi sesli, yirmi biri sesizdir.

  Sesli harfler: a,e,ı,i,o,ö,u,ü

  Sessiz harfler: b,c,ç,d,f,g,ğ,h,j,k,l,m,n,p,r,s,ş,t,v,y,z

   

  Bu seslerle ilgili kuralları iki ana başlıkta inceleyebiliriz. Sesliler ,ile ilgili kurallar, sessizlerle ilgili kurallar.

   

  SESLİ HARFLERLE İLGİLİ KURALLAR:

   

  A – Büyük Ünlü Uyumu:

   

  Düz

  Yuvarlak

   

  Geniş

  Dar

  Geniş

  Dar

  Kalın

  a

  ı

  O

  U

  İnce

  e

  i

  Ö

  Ü

   

  Büyük ünlü uyumuna göre Türkçe’de kalın ünlülerden sonra kalın ünlüler, ince ünlülerden sora ince ünlüler gelir.

  Geniş bir düzlükte rakibimizi yendik.

   

  Uyarı: Türkçe’de sözcüklerde kök ve gövdelere gelen ekler kendinden önceki sese göre büyük ünlü uyumuna girer.

  Taraftarlarımız.

   

  Uyarı: yabancı sözcüklerde ünlü uyumu aranmaz.

   

  Uyarı: Bileşik sözcüklerde veya tek heceli sözcüklerde ünlü uyumu aranmaz. 

   

  Uyarı: - yor – leyin – ken – ki – imtrak – daş – gil  ekleri büyük ünlü  uyumuna aykırı eklerdir.

  Gidiyor, sabahleyin, çalışırken, akşamki, yeşilimtrak,  gönültaş, amcamgil…

  Uyarı: Temelde Türkçe olmalarına rağmen sonradan ses değişikliğine uğrayarak uyuma aykırı düşen sözcüklerimizde vardır.

  Anne – ana

  Elma  -alma

  Hangi – hangı – kangı

  Kardeş – kardaş – karındaş

   

  B – Küçük Ünlü Uyumu:

  Türkçe’de sözcüklerde düz ünlülerden ( a,e,ı,i ) sonra düz ünlüler         ( a,e,ı,i ), yuvarlak ünlülerden ( o,ö,u,ü )  sonra ya düz geniş ( a,e ) ya da dar yuvarlak ( u,ü ) gelir.

  a,e,ı,i – a,e,ı,i

  o,ö,u,ü – ( a,e ), ( u,ü )

           

              Uyarı:  - yor ekinin bulunduğu sözcükler küçük ünlü uyumuna aykırıdır. ( uymaz ) Bu eki alan sözcükler Türkçe olmalarına rağmen küçük ünlü uyumuna uymaz.

  Türkçe’de küçük ünlü uyumuna  aykırı tek ek  – yor ekidir.

  Seviyor

   

  Uyarı: Küçük ünlü uyumu aranırken her ünlü önceki ünlüye göre değerlendirilir.

   

  Uyarı: Türkçe’de sözcüklerin ilk heceleri dışında o,ö ünlüleri bulunmaz. Bu tür sözcükler küçük ünlü uyumuna aykırı oldukları gibi Türkçe değildir.

   

  Uyarı: Tek heceli sözcüklerde, bileşik sözcüklerde ve yabancı sözcüklerde küçük ünlü uyumu aranmaz.

  Uyarı: Türkçe’de ikinci hecenin başında “b,m,v” ünsüzlerinden biri olan sözcükler aslında Türkçe olmalarına rağmen bu ünsüzlerden dolayı küçük ünlü uyumuna aykırı düşer.

  Hamur – hamır

  Çamur – çamır

  Yağmur – yağmır

  Davul – davıl

  Çabuk – çabık

   

  ÜNLÜ DARALMASI

  Düz – Geniş ünlülerle biten sözcüklere –yor eki getirildiğinde bu ünlüler darlaşarak “ı,i,u,ü” ye dönüşür.

  Demek ve yemek sözcüklerinde – y kaynaştırma ünsüzü de bu darlaştırmayı yapar.

  De – y – en , diyen

  Ye – y – en,  yiyen

  Söyleyor – söylüyor

  Bakmayor – bakmıyor

  Ağlayor – ağlıyor

  Gizleyor – gizliyor

   

  Uyarı: Bu kuralın dışında yazı dilinde ünlü daralması olmaz, olursa yazım yanlışı yapılır.

  Ağlıyan – ağlayan

  Söylüyecek – söyleyecek

   

  ÜNLÜ TÜREMESİ

  Sözcüklere yapım veya çekim ekleri getirilirken ünlü türemesi olabilir.

  Sapasağlam

  Yapayalnız

  Daracık

  Azıcık

  Biricik Gencecik

             

              ÜNLÜ DÜŞMESİ ( ORTA HECE DÜŞMESİ )

  Sözcüklerde yapım ve çekim eki getirilirken ünlü düşmesi olabilir.

  Son hecesinde dar ünlü bulunan iki heceli sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek gelince ortadaki hece düşer. ( dar ünlü düşer )

  Burunu – burnu 

        “u”  harfi düşer

  akıl – ı,  aklı

  ömür – ü,   ömrü

  sabır – ı, sabrı

  boyun – u, boynu

  alın – ım, alnım                     Orta hece düşmesi

  kahır – ı, kahrı

  yalınız –yalnız

  yanılış, yanlış

   

  yumurt – a – lama,   yumurtlamak    

  sız- ı – lamak,   sızlamak                   ünlü düşmesi

   

  Uyarı: Türkçe’de sözcük türetilirken de ses düşmesi meydana gelir.

  Kıvır – ılmak, kıvrılmak

  Sarı- er, sararmak

  Oyun – a , oynamak

   

  ÜNLÜ AŞINMASI

  Ünlüyle biten bir sözcükle ünlüyle başlayan bir sözcük bitişik sözcük oluştururken ünlülerden birinin zamanla söylenmeden bileşik sözcüğün kullanılmasıdır.

  Ne – asıl,     nasıl

  Cuma – ertesi,  cumartesi

  Ne – için

   

   

  SESİZ HARFLERLE İLGİLİ KURALLAR

  Tek başlarına söylenemeyen ve ünlülerle birlikte hece oluşturabilen seslere sessiz sesler denir.

   

  1 – Sert sessizlerin benzeşmesi kuralı ( ünsüz sertleşmesi ):

  “f,s,t,k,ç,ş,h,p” ünsüzlerinden sonra gelen ve “b,c,d,g” ünsüzleriyle başlayan ekler gelince “b,c,d,g” ünsüzleri “p,ç,t,k” ya dönüşür.

  Sert sessizler: f,s,t,k,ç,ş,h,p

  Kaş + gın – kaçkın

  Taş + gın – taşkı

  Kitap + cı – kitapçı

  1905’te

  Zonguldak’tan

  Ortalıkta kimse yoktu.

  Fıstıkçının rahatı kaçtı.

  Keskin bir koku yayıldı.

  Çiçekçiler taksicilere yardım ediyorlar.

   

  2 – Süreksiz sert ünsüzlerin yumuşaması ( ünsüz yumuşaması ):

  Türkçe’de sözcükler “b,c,d,g” ünsüzleriyle bitmez, bu ünsüzler “p,ç,t,k” haline gelir.

  “p,ç,t,k” ünsüzleriyle biten sözcüklere ünlüyle başlayan ekler geldiğinde bu sert ünsüzler yumuşayarak “b,c,d,g” ye dönüşür. Buna ünsüz yumuşaması denir.

  Kitap – ı ,   kitabı

  Ağaç – ı, ağacı

  Yemek – i,  yemeği

  Murat – ı, muradı

   

  Uyarı: Özel isimlerde, bazı yabancı sözcüklerde ve tek heceli sözcüklerde yumuşama görülmez. Yani bu kurala ( ünsüz yumuşaması ) uymadığı görülür.

  Millet – millet – i

  Hukuk – hukuk – u

  Et – et – i

  İç – iç –i

  Kelkit – Kelkit – i

  Devlet – devlet –i

  Kıravat – kıravat – ı

  Şaç – saç  – ı

   

  ÜNSÜZ DÜŞMESİ

  Sözcük sonlarında bulunan “k” ünsüzünün gelen eklerden dolayı düşmesi olayıdır.

  Ufak + cık – ufacık

  Sıcak + cık – sıcacık

  Minik + cik – minicik

  Yüksek + l – yüksel

  Alçak + l – alçal

  Küçük + l – küçül

  Küçük + cük – küçücük

   

  ÜNSÜZ TÜREMESİ

  Yardımcı eylemlerle oluşan bileşik sözcüklerde ünsüz türemesi görülür.

  Hissetmek – his etmek

  Zannetmek – zan etmek

  Affetmek – af etmek

  Sır – ıl – sıklam

          Hece türemesi de denir

   

  ÜNSÜZ AKTARMASI

  Bazı sözcüklerde, ortalarında yan yana bulunan ünsüzler yer değiştirmiştir. Buna ünsüz aktarması denir.

  Toprak – toprak

  Yaprak – yaprak

  Kirbit – kibrit

  Köprü – köprü

  Tespi – tepsi

   

  NB – MB ÇATIŞMASI (DEĞİŞMESİ ):

  Penbe – pembe

  Kanbur – kambur

  Çarşanba – Çarşamba

  Perşenbe – Perşembe

  Anbar – ambar

   

  Uyarı: “b” ünsüzünden önce gelen “n” ünsüzü “m” ye dönüşür; ancak özel isimlerde ve bileşik isimlerde bu kural uygulanmaz.

  İstanbul

  Safranbolu

  Sultanbeyli

  Binbaşı

  Onbaşı

   

  KAYNAŞTIRMA ÜNSÜZLERİ

  Ünlüyle biten bir sözcüğe ünüyle başlayan bir ek geldiğinde araya “y,ş,s,n” ünsüzleri gelir.

  Kaynaştırma ünsüzleri olan “n” üçüncü kişi iyelik ekinden sonra durum eki geldiğinde araya girer.

  Araba – s – ı

  Araba – y – ı

  İki – ş – er

  Araba – n – ın

  Araba – sı –      n –    dan

              İyelik      kayş.    durum

                 Eki        harfi        eki

  Beş – er

      Kaynaştırma harfi yok

   

  ULAMA:

  Ünsüzle biten bir sözcük sonra ünlüyle başlayan bir sözcük geliyorsa birinci sözcüğün on hecesiyle ikinci sözcüğün ilk hecesi bitiştirilerek okunur.

  İshak            Abi

          Sessiz    sesli

   

  Dört kitap üstüne yemin ederim.

              Ulama yapılmış

  İşten ayrılmayı koymuştu bir kez aklına.

  Evin önü

  Bir içim

  Tertip etmek

   

  Uyarı: ulama yapılırken sözcüklerin heceleri bitişikmiş gibi okunur. Bu durum sözcüklerin bitişikmiş gibi yazılacak  anlamına gelmez. Noktalama işareti ulamayı önler.

  Karanlık, ağır ağır kendini hissettiriyor.

   

  Not: Karanlık sözcüğünden sonra gelen virgül ulamayı kesmiştir.

  Etiketler:
  Ses-Bilgisi
 • Yorum Yap

  • Yorum :